Prosjekt- og byggeledelse

– Det har vært en flott opplevelse, rett og slett. Det høres ut som en solskinnshistorie, men det har faktisk vært det, og da må en bare si det, forteller Bjørn Utseth om kundeopplevelsen

Bjørn Utseth

Techno Dive

Varne AS har hatt ansvar for prosjekt- og byggeledelse for en rekke bygg av varierende størrelse og type. Dette gjelder både i forbindelse med nybygg, ombygging og rehabilitering av eksisterende bygg.
Prosjektledelse
Prosjektleder er oppdragsgiver sin nærmeste faglige støttespiller og har det overordnede ansvaret for gjennomføringen av prosjektet. Rollen og oppdraget kan være forskjellig alt etter hvordan oppdraget er organisert. Prosjektleder sine oppgaver innbefatter vanligvis:
• styre prosjektet for byggherren fra start til mål
• organisering og strategi for gjennomføring av prosjektet
• ivareta byggherrens HMS-krav (byggherreforskriften)
• organisere myndighetskontakt og innhenting av myndighetsgodkjenninger
• forestå utarbeidelse av skisse og forprosjekt
• budsjettering og utarbeidelse av kostnadsestimat
• bistå byggherre ved inngåelse av leiekontrakter
• avklaringer med brukere
• kontraktsforhandlinger med entreprenører og utarbeidelse av byggekontrakter
• økonomistyring og rapportering
• organisere overgang fra bygging til drift
• organisere drifts- og vedlikeholdskontrakter
• forvaltning i driftsperiode
Byggeledelse
Som byggeleder er du byggherrens faglige støttespiller på byggeplassen som følger opp at byggearbeidene blir utført i henhold til tegninger kontrakter og med god bygningsmessig kvalitet.. Byggeleder sine oppgaver innbefatter vanligvis:
• være byggherrens representant i fm. byggingen
• lede byggemøter og utarbeide møtereferat
• utføre kvalitetskontroll av byggearbeidene
• bistå i fm. inngåelse av byggekontrakter
• følge opp byggekontrakter og bistå i fm. sluttoppgjør med entreprenør og leverandør
• følge opp endringer
• kostnads- og fremdriftsstyring
• regelmessig rapportering av kost- og fremdrift
• organisere og gjennomføre sluttkontroller og overtakelser
• følge opp byggherrens interesse i garantitiden
• byggelånskontrollør

Kontakt oss på telefon 98291300 eller via epost til post@varne.no